پرسشنامه فرهنگ استراتژی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان میرزایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرهنگ استراتژی توسط میرزایی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٦ گویه می¬باشد.میرزایی (١٣٩٣) در مطالعه¬ای براي روايي پرسشنامه¬ها از اعتبار محتوا و با نظر ٥ نفر از اساتید استفاده کرده است و روايي پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی٠/٨٤و پایایی به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه٠/٨١٣بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری هوش فرهنگی

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

۲۰۰۶

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه ارزیابی استراتژی بازاریابی

۱۳۹۵

مبانی نظری استراتژی سازمان

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی