پرسشنامه فرهنگ استراتژی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان میرزایی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرهنگ استراتژی توسط میرزایی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٦ گویه می¬باشد.میرزایی (١٣٩٣) در مطالعه¬ای براي روايي پرسشنامه¬ها از اعتبار محتوا و با نظر ٥ نفر از اساتید استفاده کرده است و روايي پرسشنامه به روش سیگمای شمارشی٠/٨٤و پایایی به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه٠/٨١٣بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری هوش فرهنگی

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

۲۰۰۶

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک

۱۳۹۲

پرسشنامه ارزیابی استراتژی بازاریابی

۱۳۹۵

مبانی نظری استراتژی سازمان

مبانی نظری فرهنگ سازمانی