پرسشنامه فرهنگ بازارمحوری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان مطلوب طلب
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرهنگ بازار محوری توسط مطلوب طلب (١٣٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٠ گویه می-باشد. در پژوهش مطلوب طلب (١٣٩١)برای تعیین روایی پرسشنامه طرح اولیه پرسشنامه تهیه گردید و پس از استفاده از نظریات استاد راهنما و مشاور، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران جامعه موردمطالعه قرار داده‌شده که درنتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی تدوین گردید. همچنین در پژوهش مطلوب طلب (١٣٩١) پایایی مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم¬افزار SPSS به دست آمد. درنهایت با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه به میزان ٠/٨٩ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری هوش فرهنگی

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی

۲۰۰۶

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

۱۹۹۷

پرسشنامه ظرفیت و فرهنگ کارآفرینانة دانشگاه

۲۰۱۲

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

۱۳۹۳