پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافتسد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان کریمیان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامهفرهنگ سازمانی ١٦ سوالي برگرفته از فرهنگ سازماني هافتسد مي¬باشد که توسط کريميان (١٣٨٧) ساخته شده است.کریمیان (١٣٨٧) در تحقیق خود روايي صوري پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافتسدبه روش سيگماي شمارشي با نظر پنج تن از اساتيد دانشگاه ٠/٨٧ و پايايي آن به روش آلفاي کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورد و برای هر یک از زیرمقیاس¬ها به صورت جدول زیر به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰