پرسشنامه فرهنگ سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان کلهر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی (براساس مدل ال. دفت، ٢٠٠٢) توسط کلهر (١٣٩٣)، ساخته و استفاده شده است. این پرسشنامه دارای ٣١ گویه می‏باشد. کلهر (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری هوش فرهنگی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰