پرسشنامه فرهنگ سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان بهمن نژاد
مخفف OCI
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی توسط بهمن نژاد (١٣٩٢) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ٩٩ گویه می باشد. بهمن نژاد (١٣٩٢) میزان روایی محتوایی و صوری این پرسشنامه را براساس نظر متخصصان مناسب و مقدار آن ٧٧/ ٠ ذکر کرده است. این محقق پایایی کل این پرسشنامه را بر اساس ضریب آلفای کرونباخ ٨٩/ ٠ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری هوش فرهنگی

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰