پرسشنامه فضایل اخلاقی بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان زمان یاد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فضایل اخلاقی بازاریابی توسط زمان یاد (١٣٩٥) ساخته شده است و شامل ٢٠ گویه می باشد . در مطالعه زمان یاد (١٣٩٥) روايي صوری و محتوایی این ابزار توسط اساتید متخصص مدیریت بازرگانی مورد تاييد قرار گرفته و پايايي آن با روش آلفای کرونباخ برای همه زیرمقیاس ها بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی