پرسشنامه فضای روان‌شناختی سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان دکوتیزکویز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فضای روان‌شناختی سازمان توسط کویز و دکوتیز (١٩٩١) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٠ گویه می¬باشد. در پژوهش برونسرا (١٣٩٣) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده‌شده است. بدین‌صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌نظران سازمان و مدیریت قرارگرفته است درنتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورداستفاده قرار گرفت. همچنین در پژوهش برونسرا (١٣٩٣) پایایی مؤلفه‌های پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم¬افزار SPSS به‌دست‌آمده و با اصلاحات لازم پرسشنامه نهایی طراحی شد و درنهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی