پرسشنامه فضای کاری اخلاقی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان سيستاني خنامان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فضای کاری اخلاقیاز پرسش¬نامه استاندارد گري گوري سي پتي (١٩٩٠)و توسط سيستاني خنامان (١٣٨٨) ساخته شده است و شامل ٢٣ گویه است. سيستاني خنامان (١٣٨٨) روایی پرسشنامه فضای کاری اخلاقیرا ٠/٩٣ و پایایی آن را ٠/٨٦ ذکر نموده است. این تحقیق پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٩ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری فلسفه اخلاقی کارکنان

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جهت‌گیری اخلاقی در ورزش

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

مبانی نظری هوش اخلاقی