پرسشنامه فضای کاری معنوی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان ميليمن و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فضای کاری معنوی توسط میلیمن،زاپلیسکیوفرگوسن (٢٠٠٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٤ گویه می¬باشد. فتاحی (١٣٨٥) روایی پرسشنامه فضای کاری معنویرا ٠/٩٣ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٩ ذکر کرده است. در این تحقیق پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ٠/٩١ بدست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

پرسشنامه هوش معنوی

۱۳۹۰

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه پرسشنامه هوش معنوی

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

مبانی نظری هوش معنوی