پرسشنامه فضیلت سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان کارمون و همکارن
مخفف OVQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Virtuousness Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻣﻮن و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٤) ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ اﺑﺰار ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ١٥ ﮔﻮﯾﻪ دارد و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ، اﻋﺘﻤﺎد، ﻫﻤﺪردي، اﻧﺴﺠﺎم و ﺑﺨﺸﺶ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. ﺧﺸﻮﻋﯽ و ﻧﻮري (١٣٩٢) در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﻧﻬﺎ دو ﻋﺎﻣﻞ را در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﯽ ـ اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻤﺪردي و ﻋﺎﻣﻞ دوم اﻧﺴﺠﺎم ـ ﺑﺨﺸﺶ. آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮآرود ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ. ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ OV ﺑﺮاﺑﺮ ٠/٩٣ و ﺑﺮاي ﻋﻮاﻣﻞ ﯾﮏ و دو ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻌﺎدل ٠/٩٠ و ٠/٨٧ ﺑﻮد. ﮐﺎرﻣﻮن و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٤) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ را ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﻧﺪ: ﺧﻮشﺑﯿﻨﯽ: ٠/٨٣، اﻋﺘﻤﺎد: ٠/٨٣، ﻫﻤﺪﻟﯽ: ٠/٨٨، اﻧﺴﺠﺎم: ٠/٨٩، ﺑﺨﺸﺶ: ٠/٨٩.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰