پرسشنامه فعالیت های منابع انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان مقصودلو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فعالیت های منابع انسانی توسط مقصودلو (١٣٩٤) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٠ گویه می‏باشد. مقصودلو (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه فعالیت های منابع انسانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٨٣به دست آورده است. که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. مقصودلو (١٣٩٤) ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه فعالیت های منابع انسانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

مبانی نظری جذب منابع بانکی