پرسشنامه فهرست نشانگان نارساخوانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۷۶
نویسندگان بذرافشان مقدم
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﯽ ﯾﮏ اﺑﺰار ﻏﺮﺑﺎل ﮔﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺼﻮص داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺬراﻓﺸﺎن ﻣﻘﺪم (١٣٧٦) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ١٥ ﺳﺆال در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺧﻮاﻧﺪن داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﺮم ﺳﻨﺠﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت (آزﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺪن) ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﻣﯽﺷﻮد. در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ ﺳﺎوﺟﯽ (١٣٧٩) اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ این پرسشنامه ﺣﺪود٠/٩٢ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ٩٠ درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ي ﺧﻮاﻧﺪن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮادي داراي ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺬراﻓﺸﺎن ﻣﻘﺪم (١٣٧٧) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﻣﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯿﺰان ٠/٧٩ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مباني نظري سندرم نشانگان پیش از قاعدگی(PMS)

پرسشنامه نشانگان افت روحیه

۲۰۰۴