پرسشنامه قابلیت رقابت پذیری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۱
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان حقانی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه قابلیت رقابت پذیری به نقل از حقانی در سال ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است و شامل ١١ گویه می باشد. در پژوهش حقانی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٩٠٣ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری رقابت بازار محصول

مباني نظري مسئولیت پذیری

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین

۲۰۰۹

مبانی نظری هوش رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

مبانی نظری ریسک پذیری

مبانی نظری موقعیت رقابتی