پرسشنامه قابلیت های مدیریت دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۹
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان زید
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه قابلیت های مدیریت دانش شامل ٤٩ سؤال که توسط ناصر و زید (٢٠١٢) تهیه و تنظیم شده است. حسن نیا (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه و زیر مقیاس ها به دست آورده است. ضریب آلفای کرونباخ بین ٠/٨٧٥ تا ٠/٩٦٣ نوسان دارد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه است. همچنین روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی