پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان چیوا و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی توسط چیوا،آلگراولاپیدا (٢٠٠٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٢ گویه می¬باشد. رشیدی (١٣٨٩) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانیرا ٠/٩٣ و ٠/٨٦ اعلام کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰