پرسشنامه قصد ترک خدمت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۹
نویسندگان کامن و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه قصد ترک خدمت توسط کامن، فیچمن و جنکینز(1979) تهیه و تنظیم شده است و شامل 3 گویه می­باشد. رفیعی جزی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه قصد ترک خدمت را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 95/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.

 

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴