پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۹
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان اینلی و بورک
مخفف QSLQ
نام انگلیسی پرسشنامه Quality of School Life Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه توسط اینلی و بورک در سال ١٩٩٢ برای سنجش ویژگی‌های عاطفی دانش‌آموزان دبستانی تهیه شده است . این پرسشنامه از ٣٩ ماده (سوال) تشکیل شده است محلاتی (١٣٩١) در پژوهشی ضریب آلفای کرانباخ برای کل پرسشنامه (٣٩) سوال برابر ٠/٩٠ به دست آورد که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است همچنین ضریب پایایی آلفا برای خرده مقیاس‌های پرسشنامه دامنه‌ای از ٠/٦٨تا ٠/٨٥به دست آورد که در جدول زیر به تفکیک مقیاس‌ها آورده شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

مبانی نظری مدرسه هوشمند

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امید به زندگی اسنايدر (SHS)

پرسشنامه امید به زندگی

پرسشنامه رویدادهای استرس زای زندگی

پرسشنامه نگرش به زندگی

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه امید به زندگی اسنایدر