پرسشنامه مالکیت روانشناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان حسینی اسماعیل¬زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مالکیت روانشناختی طبق مدل ون داین و پیرس (ذکر شده در آذرنوش و همکاران، ١٣٩١) توسط حسینی اسماعیل زاده (١٣٩٠) ساخته و شامل ١٦ گویه است. پرسشنامه مالکیت روانشناختی توسط حسینی اسماعیل زاده (١٣٩٣) با روایی ٠/٧٩برآورد شد. همچنین پایایی این پرسشنامه توسط حسینی اسماعیل¬زاده از روش آلفاي کرونباخ ٠/٩ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری ساختار مالکیت

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری مالکیت روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۹۹۸