پرسشنامه محیط گروهی در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۵
نویسندگان کارون و همکاران
مخفف GEQ
نام انگلیسی پرسشنامه Group Environment Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه محيط گروهی، در سال ١٩٨٥ توسط کارون، ويدماير و براولی بر اساس مدل مفهومی کارون ١٩٨٢ برای اندازه گيری ميزان انسجام گروهی در تيم های ورزشی تهيه شده است که در قالب ١٨ سئوال، انسجام گروهی را در ٤ بعد اندازه گيری می کند .اعتبار و همسانی درونی هر مقیاس توسط نباتی (١٣٨٣) با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است ضریب اعتبار٠/٨٤ برای مقیاس کشش های فردی به گروه تکلیف، ضریب اعتبار٠/٧٢ برای هر مقیاس کشش های فردی به گروه اجتماعی، ٠/٨٧ برای مقیاس یکپارچگی گروهی تکلیف و ٠/٨١ برای مقیاس یکپارچگی گروهی اجتماعی به دست آمد که اعتبار قابل قبولی را نشان می دهد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی