پرسشنامه مدل تعهد ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان اسكانلان و همکاران
مخفف SCM
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Commitment Model

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعهد ورزشي توسط اسكانلان، کارپنتر، اسمیت، سیمون و کلیر (١٩٩٣)، تهیه و تنظیم شده و توسط میرحسینی و همکاران (١٣٩١) ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ٢٦ سوال می‌باشد. میرحسینی، هادوی و مظفری (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه تعهد ورزشي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٣ به دست آورده است. امینی حصاری (١٣٩٤)، نیز پایایی پرسشنامه تعهد ورزشي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی