پرسشنامه مدل تعهد ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان اسكانلان و همکاران
مخفف SCM
نام انگلیسی پرسشنامه Sport Commitment Model

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه تعهد ورزشي توسط اسكانلان، کارپنتر، اسمیت، سیمون و کلیر (١٩٩٣)، تهیه و تنظیم شده و توسط میرحسینی و همکاران (١٣٩١) ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ٢٦ سوال می‌باشد. میرحسینی، هادوی و مظفری (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه تعهد ورزشي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٣ به دست آورده است. امینی حصاری (١٣٩٤)، نیز پایایی پرسشنامه تعهد ورزشي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی