پرسشنامه مدیریت تحول گرا

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان وحید
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت تحول گرا، پرسشنامه ای محقق ساخته (وحید، ١٣٩٣) است. این مقیاس دارای ٢٩ گویه است.در پژوهش (وحید، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است. همچنین در پژوهش (وحید، ١٣٩٣) پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری سبک رهبری تحول آفرین

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی