پرسشنامه مدیریت زمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان ترومن و هارتلی
مخفف TMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Time- Management Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت زمان توسط ترومن و هارتلی (١٩٩٦) ساخته شده است. این پرسشنامه توسط سواری (١٣٨٧) به فارسی ترجمه شد و شامل ١٤ گویه است. در مطالعه سواری (١٣٨٧) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٢ به دست آمده است. ترومن و هارتلی (١٩٩٦) آلفای کرونباخ آن را ٠/٧٩ بدست آوردند. در پژوهش مرادي، حاجی یخچالی و مروتی (١٣٩٤) ضریب پایایی مقیاس مدیریت زمان با استفاده از روش آلفای کرونباخ و تنصیف اسپیرمن - براون به ترتیب ٠/٧٨ و ٠/٧٠ بدست آمد که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه فوق می باشد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان