پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان بامبرگر و مشولم
مخفف HRMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Human Resource Management Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی از پرسشنامه استاندارد بامبرگر و مشولم (٢٠٠٠) استخراج شده است. این پرسشنامه شامل ١٩ سؤال می باشد. سلطان سنجری (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه مدیریت منابع انسانی را ٠/٨٠ به دست آورد که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه برنامه ریزی منابع انسانی

پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

۱۹۹۸

مبانی نظری جذب منابع بانکی