پرسشنامه مدیریت پروژه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان مینارو -ویزراس و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت پروژه توسط مینارو-ویزراس، بینس و سوونی (٢٠٠٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٢ گویه می باشد. صنایعی و همکاران (١٣٩١) پایایی این پرسشنامه را با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ٠/٨١ بدست آورده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری