پرسشنامه مدیریت کلاس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت کلاسبه منظور سنجش سبکهای مدیریت کلاس توسط عالی و امین یزدی (١٣٨٨) ساخته شده است که بر اساس چارچوب نظری ولفگانگ و گلیکمن و با الگوگیری از پرسشنامه¬ی باورهای معلمان در زمینه کنترل کلاس (ABCC) از مارتین و همکاران (١٩٩٨) طراحی شده است.عالی و امین یزدی (١٣٨٨) روایی پرسشنامه را به روش محتوایی و با سیگمای شمارشی، ٠/٨٨ و با روش تحلیل عاملی ٧٩/ ٠ به دست آورده است. همچنین پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٧٨/ ٠ به دست آورد (عالی و امین یزدی، ١٣٨٨).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری