پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۲
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان مديريت كيفيت فدرال در آمريكا
مخفف TQMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Total Quality Management Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع توسط مديريت كيفيت فدرال در آمريكا (١٩٩٩) ابداع شده است و داراي هشت مولفه و ٤٢ سوال مي باشد (مقيمي ،١٣٧٧). اسد و حميدي(١٣٨٢) در مطالعه ای روایی این پرسشنامه را تاييد و پايايي آن را ٠/٨٠ بدست آورده اند. گوزل زاده (١٣٩٣) پایایی دروني این پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ ٠/٩٤٣ بدست آورده است که نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه کیفیت روابط معلم - دانش آموز (IT-SR)

پرسشنامه کیفیت بصری و کارکردی