پرسشنامه مراقبتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۷
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان لارسون
مخفف Care -Q
نام انگلیسی پرسشنامه Caring Questions

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه رفتار مراقبتی بیمار توسط لارسون (١٩٨٧)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥٧ گویه می‏باشد. پاشایی، لک دیزجی، رحمانی و زمانزاده (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٧درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴