پرسشنامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان کارول
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سازمان، توسط کارول (١٩٩١) طراحی‌شده است و شامل ٢٠ گویه می باشد. در پژوهش بازی (١٣٩٤) روایی پرسشنامه مسؤولیت پذیری اجتماعی سنجيده شده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه‌شده در پژوهش (بازی، ١٣٩٤) براي این پرسشنامه ٨٧/ ٠ برآورد شده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان