پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان لای و همکارن
مخفف CSRQ
نام انگلیسی پرسشنامه Corporate Social Responsibility Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط لای، چیو، یانگ و پای (٢٠١٠)، به نقل از نیازی خطبه سرا (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم گردیده است. این پرسشنامه شامل ٨ سؤال می باشد. در پژوهش خطبه سرا (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٧٨ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰