پرسشنامه مسئولیت ­پذیری اجتماعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۷۴
نویسندگان قاسمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مسئولیت¬پذیری اجتماعیبراساس مدل کارول (١٩٩٩) و توسط قاسمی (١٣٧٤) ساخته شده کهشامل ٣٥ سوالاست.قاسمی (١٣٧٤) روایی پرسشنامه را مناسب و قابل قبول و پایایی آن را ٠/٨١٣ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند