پرسشنامه مشارکت و انطباق‌پذیری سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۰۵
نویسندگان دﻧﯿﺴﻮن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مشارکت و انطباق‌پذیری سازمانی توسط دنیسون در سال ٢٠٠٥ طراحی و ارائه‌شده است و شامل ٣٠ گویه می¬باشد. پرسشنامه مشارکت و انطباق‌پذیری سازمانی توسط اسدی و همکاران (١٣٨٨) به زبان فارسی ترجمه‌شده است و اعتبار محتوایی آن توسط اساتید تائید گردیده است و ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ٨٨٢/٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰