پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فرید سقط فروش
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی، توسط فريد سقط فروش (١٣٩٣) تهیه شده و دارای ٣١ سوال می‌باشد. فريد سقط فروش (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی را ٠/٨٧٥ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه مقایسه تطبیقی عملکرد آموزشی و پرورشی مدارس دولتی و غیرانتفاعی

۱۳۹۳