پرسشنامه مقیاس تاکتیک های اعمال قدرت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان مورهد و گریفین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ تاکتیکهای اعمال قدرت براساس دیدگاه مورهد و گریفین (١٣٩١)ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ميزان استفاده از تاکتیک های اعمال قدرت ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٣٠ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ. مورهد و گریفین (١٣٩١)، روایی صوری این پرسشنامه را ٠/٨٨ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٦ ذکر کرده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو

۱۹۹۷

پرسشنامه شناسایی منابع قدرت مدیران

۱۳۹۱

پرسشنامه ساختار قدرت در خانواده

۱۳۸۲

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

۱۳۸۶

پرسشنامه قدرت ریسک

۱۳۹۲