پرسشنامه مقیاس خستگی چالدر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۹۳
نویسندگان چالدر و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه را چالدر و همکاران ( ١٩٩٣) به عنوان یک ابزار کوتاه ١٤ سوالی ساخته اند.اعتبار و پایایی این مقیاس توسط چالدر و همکاران ( ١٩٩٣) مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از چک لیست مصاحبه بالینی، حساسیت ٧٥/٥% و ویژگی٧٤/٥% به دست آمد ( چالدر و همکاران، ١٩٩٣) ضریب همسانی دروني براي گويه هاي خستگي بدني٠/٨٥ بوده است. براي گويه هاي خستگي ذهني٠/٨٢ بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه خستگی عاطفی

۱۹۹۵

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه خستگی آیووا

۲۰۰۳

پرسشنامه شدت خستگی (FSS)

۱۹۸۹

بازیابی خستگی/ خستگی مفرط شغلی

۲۰۰۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ بازیابی خستگی/ خستگی مفروط شغلی

۲۰۰۵