پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان میلر و تونیگان
مخفف Socratest
نام انگلیسی پرسشنامه The Stage Of Change Readiness And Treatment Eagegerness Scale

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد ﺗﻮﺳﻂ میلر و تونیگان (١٩٩٦) به منظور ارزیابی میزان اشتیاق افراد الکلی برای ایجاد تغییر ساخته شده است؛ اما امروزه از این ابزار برای ارزیابی معتادین به دیگر انواع مواد مخدر غیر از الکل نیز استفاده می شود. ضریب آلفای کرونباخ زیر مقیاس ها به ترتیب دوسوگرایی= ٠/٨٨-٠/٦٠ ، باز شناسی =٠/٩٥-٠/٨٥، اقدامات به عمل آمده=٠/٩٦-٠/٨٣ می باشد. همچنین ضریب پایایی حاصل از باز آزمایی پیرسون دوسوگرایی ٠/٨٣ ، بازشناسی ٠/٩٤ و اقدامات به عمل آمده ٠/٩٣ است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری معنا درمانی

مبانی نظری نمایش درمانی

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

پروتکل طرحواره درمانی هیجانی

پروتکل معنا درمانی

پروتکل گروه درمانگری شناختی - رفتاری توهم های شنیداری در اسکیزوفرنیا

پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن