پرسشنامه مقیاس میزان تمایل به استفاده از بیمه های ورزشی در باشگاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان آیین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استفاده از بیمه های ورزشیﺗﻮﺳﻂ آیین (١٣٩٤)طراحی گردیده است .اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٨ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ. آیین (١٣٩٤)، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه را٠/٨٢ و پایایی پرسشنامه را از طریق روش آلفای کرونباخ٠/٦٣٧ بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی