پرسشنامه مقیاس های رابطه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ و ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻒ
مخفف RSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Relationship Scales Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﯾﻔﯿﻦ و ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻒ (١٩٩٤) ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ١٧ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي آن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ: دوﻋﺎﻣﻠﯽ، ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ. در اﯾﺮان ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮشﺗﺮ اﺳﺖ. ﺷﻮﯾﻞ (٢٠١١) ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي ﻧﺴﺨﻪ دوﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺣﺪود ٠/٨٥ و٠/٩٠ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي زﯾﺮﻣﻘﯿﺎسﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب دﺳﺖ آوردﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺑﺎرﺛﻮﻟﻮﻣﻒ و ﻫﻮرووﯾﺘﺰ (١٩٩١، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﯾﺮﻟﯽ و ﮐﺎراﮐﻮش، ٢٠١١) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﺿﻄﺮاب و اﺟﺘﻨﺎب ٠/٥٤ و ٠/٧٨ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﯾﺮان و در ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن، مشهدی، طبیبی و قراوی (٢٠١٦) ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﯿﺰان آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﻋﺎﻣﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ، ٠/٥٧، ﻧﺰدﯾﮑﯽ ٠/٦٠و اﺿﻄﺮاب ٠/٦٨ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻧﻬﺎ، در ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻣﺪل ٣ ﻋﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎي دو ﻋﺎﻣﻠﯽ و ﭼﻬﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

مقیاس پاسخ های نشخواری در افسردگی

۱۹۸۹

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای

پرسشنامه رابطه والد-کودک

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC