پرسشنامه مقیاس پرخاشگری کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۳
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان واحدی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه برای اولین بار در سال ١٣٨٧ توسط واحدی وهمکاران (١٣٨٧) با بهره گیری از پرسشنامه پرخاشگری کودکان دبستانی شهیم و پرسشنامه پرخاشگری اهواز به منظورسنجش ابعاد مختلف پرخاشگری در کودکان سنین پیش دبستانی طراحی گردیده است.این مقیاس یک پرسشنامه ٤٣ سوالی است واحدی و دیگران(١٣٨٧) ضریب پایایی آلفای کرونباخ در کل مقیاس ٠/٩٨ و در عامل های چهارگانه پرخاشگری کلامی-تهاجمی ٠/٩٣، فیزیکی-تهاجمی ٠/٩٢، رابطه ای ٠/٩٤، وخشم تکانشی ٠/٨٨ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

آزمون پرخاشگری

۱۹۷۵

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)

پرسشنامه اختلالات رفتاری کودکان

چک‌لیست سنجش میزان عزت ‌نفس کودکان پیش‌دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ چک لیست میزان عزت نفس کودکان پیش دبستانی

ﺳﻨﺠﺶ رفتار کودکان پیش‌دبستانی در بازی

پرسشنامه رفتاری کودکان

۱۹۶۷

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی

پروتکل قصه درمانی کودکان