پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان ویلی و همکاران
مخفف SSCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sources Confidence Sports Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامة منابع اعتماد به نفس ورزشی شامل ٤٣ سؤال می باشد و توسط ویلی هیاشی، گرانر هومن و گیاکوبی (١٩٩٨) تهیه و تنظیم شده است . در پژوهش فارسی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ طبق جدول زیر به دست آمده است و اعدد به دست آمده برای زیر مقیاس ها و کل پرسشنامه نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی