پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۹۹۸
نویسندگان ویلی و همکاران
مخفف SSCQ
نام انگلیسی پرسشنامه Sources Confidence Sports Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامة منابع اعتماد به نفس ورزشی شامل ٤٣ سؤال می باشد و توسط ویلی هیاشی، گرانر هومن و گیاکوبی (١٩٩٨) تهیه و تنظیم شده است . در پژوهش فارسی (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ طبق جدول زیر به دست آمده است و اعدد به دست آمده برای زیر مقیاس ها و کل پرسشنامه نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری اعتماد عمومی