پرسشنامه منابع دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان
مخفف KRQ
نام انگلیسی پرسشنامه صلواتی و همکاران

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه منابع دانش توسط صلواتی، کفچه و صالح پور (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ٦ سوال می‌باشد . تکه (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه منابع دانش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٩را به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

۱۳۹۴