پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۷۲
نویسندگان لوینسون
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس شامل ٢٤ گویه است که توسط لوینسون (١٩٧٢) تهیه و تنظیم شده است . لوینسون (۱۹۸۱؛ نقل از فراهانی و همکاران، ۱۹۹۶) قابلیت اعتماد، به روش کودر ریچاردسون را برای هر یک از مقیاسهای P ، I و C به صورت جداگانه بین ٠/٥١ و٠/٧٧ گزارش کرده است . قابلیت اعتماد به روش دو نیمه کردن برای سه مقیاس C ،P ، I به ترتیب ٠/٦٢، ٠/٦٦ و ٠/٦٤ و قابلیت اعتماد به روش باز آزمایی به فاصله یک هفته ٠/٦٠ و ٠/٧٩ گزارش شده است . قابلیت اعتماد نسخه فارسی پرسشنامه برای مقیاس های P ، I و C به ترتیب ٠/٧٦، ٠/٥٦ و ٠/٦٧ بوده است (فراهانی و همکاران، ۱۹۹۶). شلویری (۱۳۷۷) قابلیت اعتماد از روش دو نیمه کردن را برای مقیاس های P ، I و C به ترتیب ٠/٠١، ٣/٧٣ و ٠/٦٧ به دست آورد . همچنین ضرایب قابلیت اعتماد به روش آلفای کرونباخ برای این سه مقیاس به ترتیب ٠/٥٢، ٠/٧١ و ٠/٦٨ بود گودرزی (۱۳۷۸) با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، قابلیت اعتماد را برای مقیاس های IPC را به ترتیب٠/٦٤ ، ٠/٦٠ و ٠/٦٩ به دست آورد . در پژوهش حاضر، قابلیت اعتماد با استفاده از آلفای کرونباخ برای مقیاس های مورد مطالعه به ترتیب ٠/٥٨، ٠/٧١ و ٠/٦٨ به دست آمد .