پرسشنامه مهارتهای مذاکره

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۷
نویسندگان پيره
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارتهاي مذاکره توسط پيره (١٩٨٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٨٠ گویه می¬باشد. این پرسشنامه در ایران توسط شیخعلی زاده و تجاری (١٣٨٩) هنجاریابی شده است. پايايی پرسشنامه مهارتهاي مذاکرهتوسط شیخعلی زاده و تجاری (١٣٨٩) به روش آلفاي کرونباخ ٠/٨٧ و روایی آن ٠/٩١ ذکر شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

مبانی نظری مهارتهای زندگی

مبانی نظری مهارت مذاکره

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

۱۳۹۱

پرسشنامه ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انتقال مهارتهای مدیریتی

۱۳۹۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

۱۹۸۳