پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان تراسکات
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی توسط تراسکات (1989) تهیه و تنظیم شده است و شامل 56 سؤال می­باشد. لاخر و همکاران (1982) در مطالعه­ای ضریب آلفای زیر مقیاس عدم کفایت اجتماعی 89 /0، ضریب آلفای زیر مقیاس عدم مهارت های اجتماعی 81 /0 گزارش کرده است. خانجان شعیبی (1394) در مطالعه­ای، پایایی (اعتبار) این پرسشنامه را در زیرمقیاس عدم کفایت اجتماعی 89 /0 و زیرمقیاس عدم مهارت اجتماعی81 /0 گزارش کرده است. در این پژوهش با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت­های اجتماعی تراسکات اعتبار پرسشنامه در کل 927 /0 بدست آمده است.


 

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)

پرسشنامه رشد اجتماعی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی