پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۹
نویسندگان تراسکات
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی توسط تراسکات (1989) تهیه و تنظیم شده است و شامل 56 سؤال می­باشد. لاخر و همکاران (1982) در مطالعه­ای ضریب آلفای زیر مقیاس عدم کفایت اجتماعی 89 /0، ضریب آلفای زیر مقیاس عدم مهارت های اجتماعی 81 /0 گزارش کرده است. خانجان شعیبی (1394) در مطالعه­ای، پایایی (اعتبار) این پرسشنامه را در زیرمقیاس عدم کفایت اجتماعی 89 /0 و زیرمقیاس عدم مهارت اجتماعی81 /0 گزارش کرده است. در این پژوهش با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مهارت­های اجتماعی تراسکات اعتبار پرسشنامه در کل 927 /0 بدست آمده است.


 

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)