پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۲
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان ماتسون و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون، توسط ماتسون، روتاتوری و هل سل در سال ١٩٨٣ برای سنجش مهارت های اجتماعی افراد تدوین گردیده است. این پرسشنامه، دارای ٥٢ عبارت است که مهارت های اجتماعی افراد را توصیف می کند. آذرتاش (١٣٩٠) در مطالعه ای، پایایی پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون را ٠/٨٣ گزارش کرده است. مطابق جدول زیر ضریب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون توسط رضایی (١٣٩٣) به دست آمده است. ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز توسط رضایی ٠/٨٢ محاسبه گردید که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند