پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۴
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان هاوثون و نک
مخفف SMSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Self -Management Skills Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی توسط هاوثون و نک (٢٠٠٢)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه شامل ٣٤ گویه می‏باشد . آیرملو (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین انگیزش شغلی با مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی پرداخته است . پایایی پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارتهای ارتباطی

۱۳۹۱

پرسشنامه ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انتقال مهارتهای مدیریتی

۱۳۹۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

۱۹۸۳

پرسشنامه مهارتهای مذاکره

۱۹۸۷