پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان کویت و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان توسط کویت، پاین و ویزن (١٣٩٠) تهیه و ارائه شده است و شامل ١٠ گویه می باشد. در پژوهش کویت و همکاران (١٣٩٠) روایی پرسشنامه سنجيده شده است. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش (کویت و همکاران،١٣٩٠ ) براي این پرسشنامه ٧٥/٠ برآورد شده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی