پرسشنامه مهارت های اجتماعی کودکان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۴
نویسندگان ويرت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي کودکان توسط ويرت (١٩٨٤) ساخته شده که يک آزمون ٥٦ سوالی است. تراسکات (١٩٨٩) روايي محتواي و سازه اي پرسشنامه مهارتهاي اجتماعي را٠/٨٨ و پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ، ٠/٨٩ گزارش کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه رفتاری کودکان (CBQ)