پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان حسینی نژاد براگوری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت های ارتباطی مدیران توسط حسینی نژاد براگوری، ١٣٩١ تهیه و تنظیم گردیده است. این پرسشنامه شامل ٣١ سؤال می باشد. حسینی نژاد براگوری (١٣٩١)، پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ مطابق جدول زیر به دست آورد که اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد. همچنین در این پژوهش، روایی پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

مبانی نظری مهارت‌های ارتباطی مدیران

مبانی نظری مهارت های ارتباطی

پرسشنامه الگوهای تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۲

پرسشنامه عملکرد مدیران با توجه به گذراندن دوره های آموزشی کارکنان

۱۳۹۲

پرسشنامه سبک تصمیم گیری مدیران

۱۳۸۵