پرسشنامه مهارت های روانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۰
ابعاد پرسشنامه ۱۲
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان سالملا و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارتهای روانی به منظور آزمون های آمادگی روانی ورزشکاران توسط سالملا، باربور، کاکس، گولت ایماج و کپینگ (١٩٩٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ٦٠ گویه می باشد. اسماعیلیان (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه مهارت های روانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه