پرسشنامه مهارت های مدیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان صالحی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت های مدیران، پرسشنامه ای محقق¬ساخته (صالحی، ١٣٩٤) می¬باشد که به منظور بررسی مهارت¬های مدیران طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ٥٥ سوال می¬باشد. در پژوهش صالحی (١٣٩٤) روایی پرسشنامه سنجيده شده است. ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش (صالحی، ١٣٩٤) براي این پرسشنامه بالای ٠/٧ برآورد شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

پرسشنامه نقش مدیران بر افزایش بهره وری

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه